IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Muzej novejše zgodovine Slovenije

Muzej novejše zgodovine Slovenije je osrednja državna ustanova, ki zbira, ohranja, dokumentira, preučuje in razstavlja premično in živo dediščino s področja zgodovine slovenskega etničnega prostora od začetka 20. stoletja dalje. Svoje poslanstvo utemeljuje na zbirkah gradiva iz I. in II. svetovne vojne, gradiva iz obdobja med obema vojnama, socializma ter obdobja nastanka nove države. V depojih hrani dragocene zbirke muzejskih predmetov (fotografije, likovna dela, razglednice, plačilna sredstva, plakate, uniforme, orožje, vojaško opremo, avdiovizualno gradivo idr.), ima pa tudi bogato knjižnico in arhiv. Predhodnik Muzeja novejše zgodovine Slovenije je bil Znanstveni institut pri IO OF (Izvršnem odboru Osvobodilne fronte), ustanovljen 12. januarja leta 1944. Po drugi svetovni vojni sta iz Znanstvenega instituta nastala Inštitut za narodnostna vprašanja in leta 1948 Muzej narodne osvoboditve. Slednji se je jeseni 1951 preselil v Cekinov grad in štiri leta zatem odprl prvo stalno razstavo.

Muzej slovenske policije

Odprtje muzeja poglablja potrebo po nadaljnjem zbiranju pomembnega gradiva o policijskem delu pri odkrivanju in preiskovanju novih kaznivih dejanj ter zbiranju in dopolnjevanju gradiva o zgodovini organov za notranje zadeve. V drugi oddelek sodi tudi stalna zbirka o vojni za samostojno Slovenijo. Za strokovno javnost je muzej pomembno učilo, ker se ob dokazanih primerih kaznivih dejanj in odkritij njihovih storilcev seznanja o novih načinih odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj, za občo javnost pa pomeni spoznanje o porastu kriminalitete dodatno skrb za lastno varnost in varnost premoženja, kajti s preventivnim ravnanjem lahko bistveno zmanjšamo možnost, da postanemo žrtev kriminala

Muzej športa

Vlada Republike Slovenije je Muzej športa ustanovila 20. aprila 2000, vendar je začel delovati šele novembra 2001 v prostorih na Kopitarjevi 4 v Ljubljani. Tako smo Slovenci dobili Muzej športa, ki ima status državne ustanove ter je osrednji in matični zavod za evidentiranje, zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje bogate materialne dediščine iz zgodovine slovenske telesne kulture in športa. 

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (prej Arhitekturni muzej Ljubljana) je osrednja slovenska muzejska ustanova, ki deluje na področju arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije. V muzeju sistematično zbiramo gradivo z navedenih področij, ga hranimo, preučujemo ter predstavljamo na občasnih in stalnih razstavah. Muzej deluje na dveh lokacijah – na gradu Fužine in v Plečnikovi hiši v Trnovem.

Narodna galerija

Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. stol. Na ogled sta dve stalni zbirki: v stavbi Narodnega doma (zgrajena 1896) je v prvem nadstropju stalna zbirka slovenske umetnosti. Obsega pregled slovenske umetnosti od pozne romanike, gotike, 16. in 17. stol., baroka, neoklasicizma, bidermajerja in romantike, realizma do začetkov modernizma.

Narodni muzej Slovenije

Muzej je bil ustanovljen leta 1821 kot Kranjski stanovski muzej. Sedanja muzejska stavba na Prešernovi je bila odprta za javnost leta 1888 in je prvo izključno za kulturo namenjeno poslopje pri nas. Na ogled ponuja stalno arheološko razstavo, na kateri je med drugimi izjemnimi eksponati mogoče videti znamenito situlo z Vač in najstarejše glasbilo na svetu, 55.000 let staro neandertalčevo piščal iz kamenodobne jame Divje babe, pa zgodovinsko razstavo o razvoju slovenstva, zbirko antičnih kamnitih spomenikov in edino egipčansko mumijo na Slovenskem. V novi stavbi Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova je na ogled obsežna stalna postavitev študijskih zbirk zgodovinskih in umetnoobrtnih predmetov od 14. stoletja do danes, nekaj prostorov pa je namenjenih vedno aktualnim občasnim razstavam.

Prirodoslovni muzej Slovenije

Prirodoslovni muzej Slovenije je bil ustanovljen leta 1821 kot Deželni muzej. Muzej utemeljujejo zoološke, botanične in geološke zbirke. Stalne postavitve obsegajo več zbirk: geološko-paleontološko zbirko, Zoisovo mineraloško zbirko, Hohenwartovo zbirko lupin mehkužcev, herbarijske zbirke, zbirko žuželk Ferdinanda J. Schmidta, nastanek zbirke žuželk, predstavitev človeške ribice, alpsko, barjansko in gozdno dioramo ter zbirke ptic, plazilcev, rib in okostja različnih vretenčarjev.

Slovenska kinoteka

Slovenska kinoteka povezuje muzejsko in kinematografsko dejavnost: predstavlja filmsko kulturo in omogoča zgodovinske raziskave, skrbi za izobraževanje na področju filmske zgodovine, spodbuja zbiranje in hranjenje pomembnih dokumentov in predmetov, povezanih s filmom, ter skrbi za kulturno promocijo preteklih in današnjih dosežkov filmske umetnosti.

Slovenski etnografski muzej

Slovenski etnografski muzej je muzej “o ljudeh, za ljudi”, muzej kulturnih istovetnosti, prostor dialoga med preteklim in sedanjim, med svojo in tujimi kulturami, med naravo in civilizacijo. Kot osrednji etnološki muzej s slovenskimi in zunajevropskimi zbirkami s področja materialne, socialne in duhovne kulture skrbi za njihovo ohranjanje, preučevanje, spoznavanje in razumevanje.

Slovenski gledališki muzej

Slovenski gledališki muzej je bil ustanovljen leta 1952 v okviru Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Hrani gradivo s področja slovenske gledališke zgodovine, tako iz gledaliških arhivov kot iz zasebnih zbirk. Leta 1978 se je muzeju kot samostojni razmeščeni oddelek pridružil Filmski muzej, leta 1996 pa je bil enoviti javni zavod Slovenski gledališki in filmski muzej razdružen v Slovensko kinoteko, ki se ji je pridružil filmski oddelek muzeja, in Slovenski gledališki muzej. 


 Pojdi na: 1 2 3