IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


RODEŽ
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. LENARTA

Sv. Lenart (6. november) - zavetnik kmetov, hlapcev, ţivine, kovačev, voznikov, jetnikov; Atributi: črno meniško oblačilo, palica, knjiga, veriga, klada; 
Cerkev sv. Lenarta je verjetno iz 12. stoletja. Prezidali so jo v času baroka. Ob oltarju so ohranjene freske. Zanimiv je tudi gotski portal. Na desnem oltarju je lesena plošča z nemškim napisom, v levem oltarju pa je upodobljen sv. Tilen, delo slovenskega baročnega slikarja Antona Postla.

 
RTIČE 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. BRIKCIJA

Sv. Brikcij (13. november) - zavetnik sodnikov; Atributi: ţareče oglje, dojenček, trije klasi; 
Cerkev so dozidali v 18. stoletju in sicer s kamenjem iz porušenega gradu Kucenberg. Prvotno je v Rtičah stala le kapela Ecce homo. Likovno je zanimiv kor, na katerem so upodobljeni Jurij, Matej in Volbenk.

 

ZAGORJE 
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. PETRA IN PAVLA

Prva omemba: 1445. leta; 
Sv. Peter in Pavel (29. junij) - zavetnika papeţev, mesarjev, steklarjev, kamnosekov, spokornikov, dušnih pastirjev, tkalcev, sedlarjev; Atributi: ključ, palica, knjiga, svitek, riba, kriţ, petelin; 
Sedanja, četrta cerkev, je iz leta 1873 in je zgrajena v psevdo-romanskem slogu. Stoji na dominantni točki, njeno mogočnost pa poudarjata še dva zvonika. Na hribu, ki so ga za novo cerkev zniţali, naj bi najprej stala ravbarska kapela. Okoli prvotne cerkve je bilo nekdaj pokopališče. Veliki oltar v sedanji cerkvi je iz Tomanove delavnice. Na njem so: Peter in Pavel, Ciril in Metod, Mohor in Fortunat. Sliko sv. Barbare, zaščitnice rudarjev, je naslikal ljubljanski slikar Franc Wolf, ki je poslikal tudi tri glavne stene. Ţupnišče je iz leta 1838.


KOTREDEŢ 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. JAKOBA

Prva omemba: 1581. leta; 
Sv. Jakob (25. julij) - zavetnik vojakov, lekarnarjev, svečarjev, romarjev, pridelkov; Atributi: knjiga, romarska palica, steklenica, torba, klobuk; 
Cerkev ima srednjeveško jedro ter močno obzidje. Namesto slik so v njej kamniti baročni oltarji in freske. Veliki oltar ima letnico 1751.

 

RAVENSKA VAS 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. URHA

Prva omemba: 1581. leta; 
Sv. Urh (4. julij) - zavetnik vinogradnikov, ribičev, tkalcev, umirajočih; Atributi: škofovsko oblačilo, riba, podgana; na konju; 
Na cerkvi so detajli romanike. Zvonik ima v zgornjih etaţah zasnovo osmerokotnika. Cerkev so leta 1796 temeljito prezidali.

 

ROVE 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. DUHA
  
Prva omemba: 1581. leta; Sv. Duh (binkošti); 
Cerkev je bila prvotno gotska, kasneje pa so jo barokizirali. Po vsej verjetnosti gre za nekdanjo gamberško kapelo, saj izročilo pove, da je bila z gradom povezana s skrivnim rovom, kar pa je malo verjetno. Njena oprema je iz 17. stoletja. Posebnost je prizidana sedmerokotna zakrstija. Veliki oltar ima letnico 1744, stranska sta iz poznejšega časa. Cerkev obdaja kamnito obzidje, visok zvonik s stoţčasto strešno kapo pa ima izrazito dominantno lego.

VINE 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA

Prva omemba: 1581. leta; 
Sv. Janez Krstnik (24. junij) - zavetnik tkalcev, krojačev, krznarjev, gostilničarjev; Atributi: jagnje, palica s kriţem, Saloma z njegovo glavo; 
V prezbiteriju je letnica 1506 in vrsta poznogotskih stavbnih elementov: šilasti portal, okna, zvezdast obok s sklepniki. V 16. stoletju so cerkev v celoti poslikali. Poslikave so odkrili in restavrirali pred 30-imi leti. Stranska oltarja sta iz srede 17. stoletja.

ŠENTGOTARD

Zgornja gmota nepravilnega granitnega monolita z obrušenimi stranicami razlicnih velikosti simbolizira skupnost, ki so jo ˝obrusile˝ razlicne ideologije. Spomenik je delo arhitekta Ratka Blažica in je novejši (iz leta 1999).

ČEMŠENIK

1. Nagrobnik padlim med NOV ob zidu pokopališca iz leta 1957.
2. Na vhodnem zidu cerkve v Cemšeniku je spominsko urejen del stene desno od vrat. Napisi spominjajo na padle med prvo svetovno vojno. Ureditev je nenavadna in sorazmerno monumentalna.

OREHOVICA

Pricujoca ureditev, ki spominja na šestnajst žrtev, ki so jih Nemci pometali v gorece hiše, je najbolj kvalitetno delo arhitekta Toneta Bitenca in sodi med uglednejše slovenske zasnove svojega casa. Imena žrtev so vrezana v lesu in poudarjena z rdeco barvo.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6