IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


GOLČE 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. PETRA IN PAVLA

Prva omemba: 1526. leta; 
Sv. Peter in Pavel (29. junij) - zavetnika papeţev, mesarjev, steklarjev, kamnosekov, spokornikov, dušnih pastirjev, tkalcev, sedlarjev; Atributi: ključ, palica, knjiga, svitek, riba, kriţ, petelin; 
Cerkev je verjetno starejša, na kar opozarjajo fragmenti kvalitetnih poznogotskih fresk s prizorom Poklona treh kraljev. Cerkev so obnavljali leta 1703 in tudi naslednja leta. Veliki oltar je kvalitetno baročno delo ljubljanskega kiparja J. J. Menegattija.


TIRNA 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA
  
Prva omemba: 1526. leta; 
Sv. Primož in Felicijan (9. junij) - zavetnika zdravilišč; Atributi: napisni trak v roki, meč, palma, ob nogah veriga in bič; 
Cerkev so verjetno zgradili v 13. stoletju. Kraj se kot Ternberch prvič omenja leta 1154. Veliki oltar je iz konca 19. stol. Zvonik ima poznogotsko zasnovo. Zgornji del so pozidali v 19. stoletju.

 

KISOVEC – LOKE 
ŽUPNIJSKA CERKEV MARIJE BREZMADEŽNEGA SRCA

Prva omemba: 1985. leta; 
Marija brezmadeţnega srca ali Fatimska Marija (13. maj) - zavetnica kristjanov; 
Nekdanjo cerkev sv. Marjete iz 17. stoletja so zaradi rudarjenja podrli leta 1956. Sedanjo cerkev pa so zgradili po načrtih arhitekta D. Fuireta. Cerkvena okna je likovno obogatil slikar Franc Kopitar.

 

ŠENTLAMBERT 
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. LAMBERTA

Prva omemba: 1321. leta; 
Sv. Lambert (17. september) - zavetnik kirurgov, zobozdravnikov, kmetov; Atributi: ob sebi ima meč, puščico, model cerkve ali kriţ ter ţareče oglje; 
Sedanjo cerkev so zgradili leta 1867 v neoromanskem slogu. Zvonik je v osnovi še ostanek baročne cerkve. Notranjost cerkve je bogato poslikana. Stranske in stropne slike so delo Janeza Šubica iz Škofje Loke. Desno ob cerkvi je neoromanska kapela sv. Cirila in Metoda iz leta 1892.

 
JABLANA 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. KRIŽ
Prva omemba: 1581. leta; 
(15. stoletje, protiturški tabor) 
V cerkvi so trije poznobaročni oltarji iz konca 18. stoletja.


ČOLNIŠČE 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. NIKOLAJA

Prva omemba: 1581. leta; 
Sv. Nikolaj (6. december, Miklavţ) - zavetnik otrok, devic, mornarjev, splavarjev, romarjev, sodnikov, trgovcev; Atributi: škofovska palica, tri zlate krogle, mošnjički, jabolka na knjigi; 
Kapela sv. Janeza Nepomuka je bila prizidana leta 1763. Visok zvonik ima letnico 1687. V ladji je izredno kvaliteten zlati oltar sv. Klemena (1656), veliki oltar pa je iz leta 1713 in je delo kiparja M. Vrbnika.

ZAVŠENIK 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. DUHA

Prva omemba: 1526. leta; 
Sv. Duh (binkošti); 
Okna v prezbiteriju in zvoniku imajo značilne gotske detajle. V cerkvi so trije zlati oltarji iz poznega 17. stoletja. Kamniti portal na juţni fasadi je bil nekdaj vzidan na pročelju in je tipično kamnoseško delo iz 17. stoletja. Rezljan lesen strop je zaradi zamakanja propadel.

 

PODKUM 
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. JURIJA

Sv. Jurij (23. april) - zavetnik viteških redov, tabornikov, kmetov, jezdecev; 
Atributi: na konju ali brez njega; preboden zmaj; 
Sedanjo cerkev so zgradili leta 1895, medtem ko je sedeţ ţupnije od leta 1869. Slika sv. Jurija v glavnem oltarju je delo baročnega slikarja Matevţa Langusa. V bliţnjem ţupnišču sta dve sliki baročnega slikarja Valentina Metzingerja, prineseni iz Padeţa. Podkum so nekoč imenovali tudi sv. Jurij pod Kumom.

 

BOROVAK 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. URŠULE

Sv. Uršula (21. oktober) - zavetnica mladine, učiteljic, trgovcev, za dobro poroko in mirno smrt; Atributi: mučenica; pod plaščem skriva šest tovarišic; 
Cerkev naj bi bila nekoč protiturški tabor, okoli nje je namreč obzidje.


PADEŽ 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. JAKOBA

Sv. Jakob (25. julij) - zavetnik vojakov, lekarnarjev, svečarjev, romarjev, pridelkov; Atributi: knjiga, romarska palica, steklenica, torba, klobuk; 
Namesto stranskih oltarjev sta bili v cerkvi Metzingerjevi sliki sv. Kozme in Damjana ter Marija. Sliki so pozneje restavrirali in so shranjene v podkumskem župnišču. Kako sta sliki prišli v Padež, ni znano.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6