IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


ŠENTGOTARD 
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. GOTARDA

Prva omemba: 1400. leta; 
Sv. Gotard (5. maj) - zavetnik zidarjev; Atributi: knjiga, cerkev; 
Prvotno gotsko cerkev sv. Gotarda, od katere je ostal spodnji del zvonika, so leta 1733 povečali in predelali v baroku (barokizirali). Njena podruţnica je cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Podzidu pod Trojanami, ki pa je v občini Lukovica. V njej so gotske freske.

ČEMŠENIK 
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. MARIJE VNEBOVZETE

Prva omemba: 1184. leta; 
Sv. Marija Vnebovzeta (15. avgust - veliki šmaren) - zavetnica kristjanov; Atributi: z detetom, pred hišo, uto; 
Čemšenik se kot samostojna ţupnija omenja leta 1596. Lesena cerkvica je v Čemšeniku stala ţe okrog 12. stoletja (1184) in je sodila v prafaro Mengeš. Najstarejši pisni dokument o vikariatu Čemšenik je iz leta 1296 in ga hranijo v Vatikanu. Zdajšnja cerkev Marije Vnebovzete, ki je v jedru še gotska, je bila v 18. stoletju barokizirana, kasneje pa še razširjena. Cerkev ima sedem oltarjev, njen tloris pa ima od leta 1740 obliko kriţa. Pozlačen Marijin kip v glavnem oltarju je star ţe več kot 250 let. V cerkvi so slikarska dela Štefana in Janeza Šubica (sv. Mihael in Notburga), Fortunata Berganta (sv. Dominik) in Layerjeve delavnice (Kriţev pot). Ob cerkvi stoji kapelica iz leta 1902. Podruţnična cerkev sv. Lenarta v Znojilah je ţe v občini Trbovlje.

RAZBOR 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA

Prva omemba: 1581. leta; 
Sv. Primož in Felicijan (9. junij) - zavetnika zdravilišč, priprošnjika za zdravje; Atributi: meč, palmova veja, na tleh veriga in bič; 
Zasnova cerkve je romanska, v gotiki so jo povečali. Oltarji so baročni. V cerkvi je ohranjen star kelih, ki je tja morda zašel z gradu Gamberk. S keliha je razviden napis in skrivnostna letnica 1503 ali 1530. Cerkev v Razboru (kraj so nekdaj imenovali Na gori oziroma Na planini) je teţje dostopna

ZABREZNIK 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. NIKOLAJA

Prva omemba: 1581. leta; 
Sv. Nikolaj (6. december, Miklavţ) - zavetnik otrok, devic, romarjev, ujetnikov; Atributi: tri zlate krogle, mošnjički ali jabolka na knjigi; 
Ko so prvotno cerkev v 18. stoletju barokizirali, so prizidali še dve kapeli in ju poslikali s kvalitetno baročno poslikavo. Poznobaročni glavni oltar so obnovili leta 1891. Pri zadnji obnovi zunanjosti cerkve pa izvajalci niso obvestili spomeniškega varstva. Po ustnem izročilu naj bi Gallenberţani ob cerkvi zgradili protestantsko molilnico, o čemer naj bi še vedno pričalo kamenje ob cerkvenem obzidju.

IZLAKE 
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. JURIJA

Prva omemba: 1523. leta; 
Sv. Jurij (23. april) - zavetnik viteških redov, tabornikov, kmetov, jezdecev; Atributi: na konju ali brez njega; preboden zmaj; 
Cerkev sv. Jurija stoji vrh griča in je danes barokizirana stavba z nekaterimi ohranjenimi gotskimi prvinami (fragmenti fresk iz 16. stoletja). Nad kamnitim vhodnim cerkvenim portalom je letnica 1738. Oltarna oprema je poznobaročna. Pevski kor so leta 1991 razširili. Na pokopališču pred cerkvijo stoji kvalitetno razpelo s Kriţanim iz leta 1858.

PODLIPOVICA 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. MOHORJA IN FORTUNATA 
Prva omemba: 1458. leta; 
Sv. Mohor in Fortunat (12. julij) - do 1961. leta zavetnika ljubljanske škofije. 
Prvotno gotsko cerkev so v prvi polovici 18. stoletja barokizirali. Iz tistega časa je še ohranjena baročna oltarna oprema. Okoli cerkve je majhno pokopališče.


ŠEMNIK 
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. ANE

Prva omemba: 1526. leta; 
Sv. Ana (26. julij) - zavetnica srečnih porok, porodov, mater, vdov, delavcev; Atributi: pokrivalo na glavi; Marija in Jezušček ter Joahim; 
Cerkev je prvič pisno omenjena leta 1526, ko je bila še podruţnica ţupnije Vače in se je imenovala po svetnici Katarini. Po letu 1739 so cerkev močno predelali. Notranjost je baročno opremljena s tremi zidanimi in dvema naslikanima oltarjema. Po ljudskem izročilu naj bi cerkev prvotno stala precej višje. Ker pa je bila preveč na samem in oddaljena od vernikov, so jo neznane sile (pravi legenda) prestavile.

IZLAKE 
GRAJSKA KAPELA ROŽENVENSKE MATERE BOŽJE

Prva omemba: 1637. leta; 
Roţenvenska mati boţja (7. oktober) - zavetnica kristjanov; 
Baročno kapelo - cerkev in grobnico rodbine Valvasor je dal zgraditi oče Janeza Vajkarda Valvasorja, a v njej je verjetno pokopan tudi slavni polihistor. Na pročelju sta dve spominski plošči v spomin Janezu Krstniku Valvasorju in J. V. Valvasorju. Nad vrati je bil nekoč relief in daljši latinski napis o posvetitvi. Kapelo, ki je po vojni propadala, so obnovili leta 1990 in jo obogatili z rastlinskimi štukaturami. Danes je kapela priljubljeno prizorišče kulturnih dogajanj.

ZASAVSKA SVETA GORA 
ŽUPNIJSKA CERKEV MARIJINEGA ROJSTVA

Prva omemba: 1364. leta; 
Sv. Marijino rojstvo (8.september, mali šmaren) - zavetnica kristjanov; Atributi: z detetom; 
V 15. stoletju so cerkev obdali s trdnim taborskim obzidjem in zgradili mogočni stolp. V obzidju so se ohranile gotsko oblikovane strelne line. Sredi 18. stoletja so cerkev razširili in baročno preoblikovali. Na vogalih pročelja sta dva baročna stranska stolpiča. V vzhodnem obzidju je lopa z neznano preteklostjo.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6